Dyestuff for polyamide

 
 

NYLOSTAR

Acid dyestuff for Polyamide

WOOLSTAR

Premetallized 1:2 dyestuff

WOOLSTAR MS

Premetallized 1:2 dyestuff mono-sulphonated

WOOLSTAR BS

Premetallized 1:2 dyestuff di-sulphonated

WOOLSTAR LST

Premetallized dyestuff high fastness and brightness

prev